Landbrug & Fødevarer, SEGES

SEGES har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 7.715 t.kr. fordelt på ni projekter.

Se desuden oplysninger om nogle af de støttede projekter på SEGES' egen hjemmeside.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

11. Robuste kalve - godt begyndt er halvt fuldendt

12. Fra kalv til krog – sådan bliver vi bedre

13. Krydsningskalve med større potentiale

14. Naturpleje i bedre rammer

15. Viden der virker!

16. Overvågning for smitsomme kvægsygdomme

17. Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve

18. Velfungerende vaccinationsstrategier i kvægbruget

19. Pinkeye hos kreaturer

 

11. Robuste kalve - godt begyndt er halvt fuldendt

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 2.200 t.kr.

Projektperiode: 2018-2021

Projektbeskrivelse: Robuste kalve er et vigtigt fundament for at opnå gode produktionsresultater hos både slagtekalve- og mælkeproducenter. Der er behov for at give kalveområdet et koordineret fagligt løft, som sigter mod at skabe kalve, der kan performe under de produktionsbetingelser, der findes i besætningerne. Formålet med projektet er, at fremme opdræt af robuste kalve ved at frembringe viden om og værktøjer til optimal sundhedsmanagement af kalve, så kalvedødelighed og antibiotikaforbrug kan sænkes. Dette gøres ved:
Systematisk indsamling af viden og data i ”kalveklynger” af malkekvægs- og slagtekalvebesætninger
Udvikling af diagnostiske redskaber til overvågning af kalvens sundhedsstatus
Afprøvning af alternativer til antibiotikabehandling samt af antibiotika-fri kalveproduktion
Udvikling og implementering af effektive styringsværktøjer for kalvenes robusthed fx i DMS

Projektleder: Jaap Boes, jbo@seges.dk

 

12. Fra kalv til krog – sådan bliver vi bedre

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 850 t.kr.

Projektperiode: 2017-2020

Projektbeskrivelse: Det overordnede formål er, at et større antal slagtekalveproducenter opnår en yderligere optimering af deres samlede produktion – Fra kalv til krog. Projektets mål er 1) at demonstrere ’Best Practice’ i kalveopdræt igennem hele produktionskæden fra mælkeproducenten via slagtekalveproducenten til slagtning, 2) at kunne anvise, hvor meget der kan opnås for sundhed, produktion og økonomi ved at følge ’Best Practice’ ud fra den enkelte producents set-up og 3) at der skabes vidensgrundlag til brug for en yderligere optimering af dansk kalvekødsproduktion, så produktion, kvalitet, afregningspris og afsætning fremtidssikres, og at produktionen lever op til samfundet og forbrugernes krav til dyrenes sundhed og produktionens bæredygtighed.

Aktiviteterne gennemføres i følgende Arbejdspakker (AP):
AP 1 – Identifikation af nøgleparametre og indsatsområder i et ’Best Practice’ koncept
AP 2 – Afprøvning (a) og demonstration (b) af ’Best Practice’ anbefalinger i 4 slagtekalvebesætninger
AP 3 – Økonomiske analyser af udbyttet ved at indføre ’Best Practice’ på besætningsniveau
AP 4 – Udvikling af et ’Best Practice’ koncept for slagtekalveproduktion

Sluteffekten forventes at være, at et større antal kalveleverandører (mælkeproducenter) og slagtekalveproducenter opnår en bedre bundlinje fra deres kalveproduktion ud fra den enkeltes set-up, og at et udvidet ’Best Practice’ koncept for dansk kalvekødsproduktion optimeres i en retning, der styrker fremtidig afsætning til såvel danske forbrugere som til højpris eksportmarkederne.

Projektleder: Mogens Vestergaard, move@seges.dk

 

13. Krydsningskalve med større potentiale

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 780 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at opnå en produktivitetsstigning hos landmanden gennem bedre krydsningskalve – krydsninger mellem en malkeko og en kødkvægstyr. Ved at vælge bedre fædre til krydsningskalvene får man større kødproduktion af en højere kvalitet samtidig med, at kalvene bliver sundere og har en lavere dødelighed.

Projektets formål opnås ved en mere sikker udvælgelse af de kødkvægstyre, som har det højeste avlsmæssige niveau. Projektet består af 6 arbejdspakker, som hver fokuserer på udvikling af en specifik gruppe af egenskaber samt beregning af et totaløkonomisk indeks. Der skal arbejdes med produktions- og fødselsegenskaber (vækst, slagteform, livskraft og forløb), overlevelse i opdrætsperioden, sundhed, krydsningskalvens påvirkning af malkekoen og håndtering (drikkelyst og temperament). Efter udviklingsarbejdet er færdiggjort, implementeres resultaterne i rutinemæssig beregning af avlsværdital, som skal finde sted 4 gange årligt. De avlsværdital, som udvikles i dette projekt, er et absolut nødvendigt grundlag for at udvælge de kødkvægstyre med det højeste avlsmæssigt niveau til krydsning med malkekvæg.

Som følge af projektet forventes det derfor, at krydsningskalvene får større tilvækst, bedre slagteform, lavere dødelighed og er lettere fødte set i forhold til det nuværende niveau. Det sikrer, at mælkeproducenten kan inseminere med kødkvægstyre, hvis afkom genererer større indtægter og færre udgifter.

Projektleder: Anders Fogh, adf@seges.dk

 

14. Naturpleje i bedre rammer

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 500 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formålet er, at give kvægbrugere det nødvendige overblik over regler og tilskudsordninger om naturpleje, samt at få plejet flere naturarealer med kvæg, ved at udvikle værktøjer til en målrettet indsats med positivt udbytte for både landmandens bundlinje og naturen.

AP 1: Biodiversitet. Der udarbejdes fokusplaner for naturplejere med kødkvæg som beskriver målsætninger med forvaltningen, naturindholdet og forslag til indsatser samt en naturmanual med forslag til prioritering af naturindsatsen på mælkebedrifter.
AP 2: Rammer for naturpleje. Der arbejdes med alternative faglige løsningsmuligheder inden for de nuværende rammer, der ikke fungerer tilfredsstillende eller udnyttes optimalt, og det vurderes om der er ny faglig viden, der nødvendiggør revidering af gældende regler.
AP 3: Græsningsstrategier. Praktiske erfaringer med forskellige græsningssystemer sammenholdes med nyeste viden om, hvilke græsningssystemer der har den største værdi for biodiversiteten på forskellige typer af naturarealer. Resultaterne sammenfattes i et faktablad til naturplejere og rådgivere.

Effekten af projektet er, at naturplejeindsatsen bliver langt mere målrettet fordi landmænd bliver mere fortrolige med den natur de har og føler sig mere sikre på, hvilke tiltag der gavner naturen bedst og hvad de kan iværksætte af tiltag uden af det giver begrænsninger for deres produktion.

Projektleder: Heidi Buur Holbeck, hbh@seges.dk

 

15. Viden der virker!

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 500 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at sikre, at det samlede danske kvægbrug kan løfte deres virksomhed og dermed produktiviteten i dansk landbrug yderligere. Herigennem fastholder og fremtidssikrer vi vores konkurrenceposition internationalt. Denne situation opnås ved at sikre målrettet, og ikke mindst hurtig formidling og implementering af relevant viden, med fokus på hele kæden af aktiviteter indenfor foder, sundhed, avl, ledelse, slagtekalveproduktion og mælkekvalitet.
I projektet arbejdes med formidling af aktuelle faglige emner, hvor vi formidler via flere forskellige mediekanaler og formidlingsmetoder for at få relevant og aktuel viden ud til flest mulige kvægbrugere. Der arbejdes også med at sikre dygtiggørelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere på de danske kvægbedrifter. Dette opnås ved at målrette relevant viden til de udenlandske medarbejdere så de let kan forstå og bruge denne viden i deres arbejde på de danske bedrifter.
Vi forventer, at vores vidensdeling når ledere og medarbejdere – både danske og udenlandske - på danske kvægbrug. Idet viden bliver formidlet på mange forskellige platforme, og der sættes fokus på relevante emner via kampagner, bliver informationstrykket stort. De danske kvægbrug vil kunne implementere denne viden til at forbedre dyrevelfærden samt produktiviteten og derved deres indtjening allerede i løbet af projektperioden. Vi forventer, at kvægbrugerne opnår bedre resultater i relation til sundhed, ledelse, fodring, mælkekvalitet og slagtekalveproduktion.

Projektleder: Louise Nathansen Thuesen, lot@seges.dk

 

16. Overvågning for smitsomme kvægsygdomme

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 1.705 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Projektet har til formål at fastholde Danmarks høje veterinære stade og dermed sikre dansk kvægbrugs eksportmuligheder. Målet er at gennemføre den lovomfattede overvågning for IBR, BVD og Salmonella Dublin, gennemføre overvågningen for B-streptokokker, optimere detektion af indslæb af de nævnte infektioner, fremme smittebeskyttelse samt varetage kvægbrugets veterinære beredskab via følgende aktiviteter:
Overvågning af smitsomme kvægsygdomme
Administration af salmonellahandlingsplanen
Administration af kvægbrugets erstatningsordning
Varetagelse af det veterinære beredskab
Udbredelse af viden om smittebeskyttelse
Vask og desinfektion af køretøjer, der returnerer fra udlandet jf. krav i Danish Transportstandard

Projektleder: Lars Pedersen, larp@seges.dk

 

17. Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 480 t.kr.

Projektperiode: 2019-2022

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at producere kvalitetskalvekød med forbedret produktionsøkonomi og nedsat klimapåvirkning ved at udnytte det genetiske potentiale for bedre spisekvalitet, bedre fodereffektivitet og lavere metanudledning.

Formålet opnås gennem udvikling og anvendelse af nye og unikke metoder til måling af spisekvalitet, foderoptagelse og metanudledning på et stort antal krydsningskalve. På basis af disse registreringer udvikles en genomisk avlsværdivurdering, som vil resultere i en markant avlsfremgang for disse egenskaber. Gennem involvering af de vigtigste aktører (Aarhus Universitet, Danish Crown, Allflex, VikingGenetics og VikingDanmark) sikres ejerskab og implementering af projektets resultater. Projektet har fokus på en målrettet kommunikation til landmænd, rådgivere og avlsorganisationer. Herved opnås hurtig implementering af projektets resultater i dansk slagtekalveproduktion – resultater, der kan bruges til at fortælle forbrugerne ”den gode historie” ved at spise danskproduceret kalvekød.

Vi forventer 10 år efter projektets afslutning, at vi avlsmæssigt kan forbedre spisekvaliteten ved at øge mængden af intramuskulært fedt med 0,36 % -enhed, reducere foderforbruget med 290 kg/kalv og reducere metanudledningen med 49 kg CO2 ækvivalenter/kalv. Dette vil samlet for kvægsektoren betyde en økonomisk gevinst på 210,1 mio. kr. i år 10 efter projektets afslutning.

Projektleder: Anders Fogh, adf@seges.dk

 

18. Velfungerende vaccinationsstrategier i kvægbruget

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 400 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at sænke sygdomsforekomsten og forbedre dyrevelfærden i mælkeleverende besætninger og slagtekalvebesætninger ved at afprøve og evaluere vaccinationsstrategier og udvikle ”Best Practice” for vaccination mod yverbetændelse og luftvejsinfektioner.

AP 1 - Vejledninger og ”Best practice”: Udvikling af informationsmateriale og en række generelle vejledninger vedrørende ”Best Practice” for vaccination, som vil lette implementering af essentielle arbejdsrutiner.
AP 2 - Mastitis-vaccination: Der indsamles viden om sundhedsmæssige- og økonomiske gevinster og udfordringer ved forskellige vaccinationsstrategier mod coli-mastitis. Der udformes vejledninger om relevant diagnostik som grundlag for vaccination og der foretages en undersøgelse af forekomsten af forskellige typer af E. coli samt betydningen af dette i forhold til effekt af vaccination.
AP 3 - Vaccination mod luftvejsinfektioner: En model til effektvurdering af vaccinationsstrategier mod luftvejsinfektioner afprøves i en slagtekalvebesætning og i kvieopdræt. Der udarbejdes let anvendelige diagnostiske vejledninger til styrkelse af beslutningsgrundlaget før vaccination. Der udvikles et praktisk værktøj til fejlfinding i situationer, hvor vaccinationsstrategien ikke giver den forventede effekt.

Projektet vil øge landmandens og dyrlægens forudsætning for at gennemføre en vellykket vaccinationsstrategi, samt øge bevidstheden om de forventelige effekter. Projektet vil også bidrage til mere målrettet sygdomsforebyggelse og reduceret forekomst af E. coli mastitis og luftvejsinfektioner blandt kalve og ungdyr.

Projektleder: Henrik Læssøe Martin, hlm@seges.dk

 

19. Pinkeye hos kreaturer

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 300 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er, dels at skabe overblik over udbredelsen af sygdommen Pinkeye i danske kvægbesætninger, dels at anvise muligheder for kontrol ved brug af vaccination og management tiltag.
Der gennemføres følgende aktiviteter:
1) Litteraturgennemgang: Der foretages en gennemgang af international litteratur, der samles i et notat, som grundlag for vejledning i ”best practice”.
2) Spørgeskema til undersøgelse af sygdommens udbredelse: Der udarbejdes et spørgeskema, der skal bruges til at kortlægge udbredelsen gennem interview af omkring 50 landmænd og 20 dyrlægepraksis.
3) Diagnostiske undersøgelser i besætninger med klinisk udbrud: Via praktiserende dyrlæger indsamles diagnostiske prøver i forbindelse med sygdomsudbrud i projektperioden. Derudover indhentes oplysninger om omfang og forløb af sygdomsudbruddet, iværksat behandling og forebyggende tiltag.
4) ”Best practice” vejledning: På basis af aktivitet 1, 2 og 3 udarbejdes en ”best practice” manual for forebyggelse og behandling mod Pinkeye under danske forhold.
Projektets effekt er bedre redskaber til forebyggelse og håndtering af sygdomsudbrud samt bedre dyrevelfærd ved målrettet forebyggelse og korrekt og hurtig håndtering i tilfælde af besætningsudbrud.

Projektleder: Lars Pedersen, larp@seges.dk