Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 500 t.kr. fordelt på to projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

29. Dyrevelfærd i naturafgræsningen

30. Klimakød – produktion af mere klimavenligt oksekød

 

29. Dyrevelfærd i naturafgræsningen

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 300 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sikre hensynet til dyrenes trivsel under de ændrede rammer og målsætninger, som kendetegner den moderne naturpleje med græssende kvæg og at bevare den anerkendte og naturlige sammenhæng mellem naturpleje og kødproduktion som en vigtig driftsgren for landbruget.

Tilgængelige landsdækkende dyrevelfærdsdata gennemgås, og der identificeres fokusområder, som kræver yderligere opmærksomhed. De forhold, der indikerer forringet dyrevelfærd, konkretiseres i en spørgeskemaundersøgelse, som udsendes til danske kødkvægsbedrifter. Derved opnår projektet at kunne levere en overordnet beskrivelse af problemfeltet på landsplan, som anvendes af projektets ekspertgruppe, der på en workshop definerer velfærdsindikatorer og grundlægger en velfærdsprotokol for naturafgræsning.
Denne velfærdsprotokol anvendes og tilrettes på aktive naturplejesituationer. Der konkluderes på status og tilstand anno 2019, og sættes fokus på specifikke problemstillinger – f.eks. utilpassede regler, ændret management og ny teknologi. Projektets 2. workshop for ekspertgruppen opdaterer best practise for naturplejekvæg, hvilket konkretiseres i en manual for dyrevelfærd under naturafgræsning. Formidlingen af projektet sker primært som praktiske arrangementer, hvor metoder og problemløsning demonstreres i praksis.

Effekten af projektet er, at kvægholderen opnår forbedret argumentation om dyrevelfærdshensyn overfor naturplejemyndigheden, opretholder en rentabel kødproduktion samt undgår kontrolindberetninger for naturplejekvæg, selv om afgræsningsforholdene ekstensiveres. Pleje med kvæg i stedet for maskiner sparer penge.

Projektleder: Bent Rasmussen, projekt@okologi.dk

 

30. Klimakød – produktion af mere klimavenligt oksekød

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 200 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at udvikle og anvise nye og innovative koncepter for en klimaoptimeret oksekødsproduktion under hensyntagen til produktionsøkonomi, for herigennem at motivere landmænd til aktivt at træffe et mere bæredygtigt valg og producere mere klimavenligt økologisk oksekød.

Viden om kulstofopbygning i et drøvtyggersystem systematiseres. Der indsamles viden og data for både det intensive og det ekstensive produktionssystem på produktionstilgange med en lav klimabelastning mht. bl.a. fodereffektivitet, fodertype (græsblanding), foderstrategi tilpasset dyretype, afgræsningsstrategi og slagtetidspunkt. Produktionsdata indsamles i interviews af oksekødsproducenter og i forsøgsmålinger, og konsekvenser for både produktionsøkonomi og klimabelastning ved implementering af de forskellige tilgange i produktionssystemet estimeres. På baggrund af de indsamlede data udvikles nye koncepter for en klimavenlig oksekødsproduktion, og barrierer og løsninger ift. det eksisterende afregningssystem belyses. Projektets resultater formidles bredt, så nye og eksisterende oksekødsproducenter aktiveres til at producere mere klimavenligt oksekød. Fokus er på klimaoptimeringspotentialet i såvel intensive (kalve af malkekvægsracen på de produktive arealer) og i ekstensive (kalve af kødkvægsracen på naturarealer) produktionssystemer.

Projektet vil mindske klimabelastningen af økologisk oksekødsproduktion til gavn for samfundet og det globale klima. Det øger effektiviteten af den økologiske oksekødsproduktion samtidig med, at den tilgodeser forbrugernes og samfundets krav om en mere bæredygtig og klimavenlig produktion med potentiel øget indtjening til følge.

Projektleder: Mette Kronborg, projekt@okologi.dk

Link til projektbeskrivelse her.