Kødbranchens Fællesråd

Kødbranchens Fællesråd har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 11.318 t.kr. fordelt på 10 projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

1. Markedsadgang for oksekød

2. Styrket afsætning af konventionelt og økologisk okse- og kalvekød i Danmark

3. Markedsinformation og statistik

4. International afsætning af oksekød

5. Afsætningsfremmende aktiviteter for kalve- og oksekød i Sverige

6. Blockchain

7. Fremtidsstudier om trends og markedstendenser

8 Fødevare og Veterinære Forhold

9 Overvågning via slagtedata

10 Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen

 

1. Markedsadgang for oksekød

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 2.350 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet overordnede formål er at fastholde og udvikle oksekødsbranchens muligheder for afsætning af produkter i tredjelande, blandt andet ved fortsat indsats for åbning af udvalgte markeder i Sydafrika og lande i MENA-området (dvs. Mellemøsten og Nordafrika) og Fjernøsten. Derudover ydes der en indsats for udvidelse af eksisterende markeder til også at omfatte frosne burgere.

Projektet skal understøtte og udbygge branchens afsætningsmuligheder ved gennemførelse af følgende arbejdspakker, hvis væsentligste formål er:
Fortsættende indsats for markedsåbning af udvalgte tredjelande i MENA-området samt Fjernøsten, herunder Kina og Japan.
Særlig indsats for afsætning af hakket oksekød (i form af frosne burgere)
Projektet indeholder desuden veterinærfaglig og -tekniske aktiviteter til støtte for sektoren. I forbindelse med vedligeholdelse, og særligt ved åbning af nye markeder, ønsker tredjelands myndigheder viden og kendskab til håndtering af fødevaresikkerhed og veterinære forhold i Danmark. Viden som er essentielt for tredjelandemyndighedernes arbejde og vurdering af forholdene i Danmark, og derfor for branchens mulighed for markedsadgang.

Projektet bygger videre på en mangeårig indsats og er af afgørende betydning for håndteringen af fødevaresikkerhedsmæssige og veterinære problematikker og udgør derved en del af fundamentet for sektorens mulighed for afsætning af produkter til tredjelandsmarkeder

Projektleder: Ole Meland / Anna Høgberg, ome@lf.dk / aho@lf.dk

 

2. Styrket afsætning af konventionelt og økologisk kalve- og oksekød i Danmark

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.500 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål: Projektet har til hovedformål at styrke afsætning af okse- og kalvekød på det danske marked, hvilket opnås gennem tre målgrupperelaterede delprojekter.

Aktiviteter: Aktiviteterne er samlet set med til at opdatere målgrupperne i forhold til aktuelle faglige kommunikationsbudskaber, nyheder, relevante analyser om bl.a. forbrugertrends og tendenser samt forskningsresultater indenfor ernæring/køds rolle i kosten. Aktiviteterne omfatter afholdelse af møder og konferencer, uddeling af priser, deltagelse i forskningsprojekter og netværk, udarbejdelse af rådgivnings-, undervisnings- og informationsmaterialer samt kommunikation på hjemmesider og sociale medier for herigennem at øge målgruppernes faglige viden og købspræferencer for okse- og kalvekød.

Effekter: På kort sigt vil øget viden og opmærksomhed om okse- og kalvekød hos målgrupperne have en positiv effekt på afsætningen af kødet. Projektet vil samtidig have en dyrevelfærdsmæssig- og bæredygtighedsmæssig gevinst i form af nedgang i aflivning af tyrekalve.
Den forventede effekt på længere sigt er at sikre økonomi og beskæftigelse hos producenterne af okse- og kalvekød på baggrund af en styrket afsætning.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

3. Markedsinformation og statistik

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.340 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets overordnede formål er afsætningsfremme for okse- og kalvekød. Projektet vil rådgive oksekøds-sektoren via øget markedsindsigt. Markedsindsigten danner grundlag for at træffe beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, som kan øge afsætningen af okse- og kalvekød både i Danmark og på eksportmarkederne.

Projektet skaber markedsindsigt ved hjælp af markedsanalyser og markedsvurderinger. Disse genereres via dataindsamling, analyse og bearbejdning af markedsviden, der samlet set skaber en unik markedsindsigt i okse- og kalvekødsmarkedet. På den baggrund identificeres nye markedsmuligheder via et analytisk og datamæssigt grundigt analysearbejde.

Projektleder: Marianne Gregersen, mgr@lf.dk

 

4. International afsætning af oksekød

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 700 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål: Projektets overordnede formål er at fastholde og udvikle oksekødsbranchens muligheder for afsætning af produkter i tredjelande.

Aktiviteter: Projektet omfatter blandt andet markedsvurderinger af det aktuelle konkurrencebillede på det internationale oksekødsmarked, opdatering af told- og handelsforhold, markedsbesøg og løbende kontakt til relevante markedsaktører til styrkelse af sektorens internationale kontaktflader.
Aktiviteter i projektet:
Faktablade om oksekød samlet i et ”Verdenskort over Oksekød”.
Indsamling og formidling af markedsinformation.
Indsamling og formidling af handelsinformation.
Deltagelse i møder, seminarer og aktiviteter.
Fastholdelse af eksisterende tredjelandsmarkeder.
Løbende orientering om EU-forhold.

Effekter: På kort og mellemlangt bidrager projektets aktiviteter til en opretholdelse af eksisterende markedsadgange ligesom indsatsen klarlægger, hvilke tredjelandsmarkeder der er attraktive for den danske oksekødbranche at skabe markedsadgang til.

Projektleder: Ole Meland, ome@lf.dk

 

5. Afsætningsfremmende aktiviteter for kalve- og oksekød i Sverige

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 480 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at understøtte afsætningen af konventionelt og økologisk kalve- og oksekød på det svenske BtB-marked samt at fastholde og udbygge produktets præference blandt målgrupperne.

De enkelte aktiviteter i projektet skal formidle faglig viden om de strategiske kommunikationsbudskaber - dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, bæredygtighed og klima samt sundhed og smag - til målgrupperne, ligesom der skal opbygges og vedligeholdes relationer til vigtige aktører på markedet.

Seminar for svensk detailhandel og foodservicesektor
Dialogmøder og møder med branchen
Markedsovervågning
Website, app, nyhedsbreve og Twitteraktivitet
Annoncer
Basismateriale

Effekten af de ovenstående aktiviteter er et øget kendskab og vidensniveau om produktionen af kalve- og oksekød, at styrke branchens image samt at fastholde tilstedeværelsen på markedet gennem dialog og kommunikation for herigennem at understøtte afsætningen.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

6. Blockchain

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 260 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at få bygget og anvendt den blockchain teknologi og infrastruktur, som kan benyttes fx til at tage fødevaresikkerhed til næste niveau samt til dokumentation af div. kvalitetsparametre, der kan bruges i afsætningsmæssige øjemed.

Projektet bygger på resultaterne af Erhvervsministeriet blockchain arbejde, som forventes gennemført frem til ultimo 2018. Dette ansøgte projekt vil indbefatte bl.a.
Udvikling af blockchain infrastrukturen og konkret afprøvning af teknologien til at dokumentere fødevaresikkerhed og oprindelse på 1-3 specifikke produkter (som afsættes på det kinesiske marked).
Præsentation af erfaringer og anbefalinger vedrørende videre satsning, tilpasning eller afvikling.

Projektet vil generere konkret viden og erfaring i, hvordan blockchain kan være en teknologi, der gøres til en dansk konkurrencemæssig fordel og bidrage til at fremtidssikre afsætning af danske produkter i en digital tidsalder, hvor kravene og mulighederne vedrørende dokumentation og data er stigende.

Projektleder: Anders Martin Klöcker, anmk@lf.dk

 

7. Fremtidsstudier om trends og markedstendenser

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 250 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er, at sikre ”first-mover” fordele i forbindelse med afsætningsfremme og salg af fødevarer. Der er tale om søgning af medfinansiering i SAF og med bidrag fra Future Farming i Seges.

I projektet arbejdes der målrettet med at identificere og forstå fremtidens fødevare- og forbrugertrends. Ingen kan forudse fremtiden, men dette projekt vil gennem en målrettet analytisk indsats give gode bud på fremtidens efterspørgsel til gavn for fødevareklyngens udvikling

I projektet kigges der ikke kun på det lokale marked, men der fastholdes et globalt udsyn med fokus på fremtidige vækstmuligheder for fødevarevirksomheder. Der kigges 10-15 år frem og hermed skabes indsigt og fundament for innovation og fremtidssikring af hele fødevareklyngen.

Projektleder: Marianne Gregersen, mgr@lf.dk

 

8. Fødevare og Veterinære Forhold

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 3.375 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at understøtte den samlede branche med et basisberedskab i forhold til opgaver og situationer vedrørende fødevaresikkerhed og veterinære forhold. Et beredskab som sikrer, at små såvel som store virksomheder har adgang til et beredskab af viden vedrørende fødevare- og veterinærlovgivning, fødevaresikkerhed såvel som dyresundhed.

Aktiviteterne i projektet er udarbejdet i forhold til Kvægafgiftsfondens strategi, hvor et af indsatsområderne er sundhed og fødevaresikkerhed. Projektet bygger videre på et mangeårigt arbejde, som gennem årene, har understøttet sektorens adgang til viden om fødevaresikkerhedsmæssige og veterinære emner. Projektet indeholder faglig-tekniske aktiviteter vedr. overvågning, håndtering og formidling af veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige krav og regler - nationale såvel som international.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Fødevaredanmark (Danske Slagtermestre) og Landbrug og Fødevarer. Derved sikres, at beredskabet kommer den samlede sektor til gavn – fra de mindste mikroslagterier, som slagter få dyr om ugen til de største slagterier, som slagter 1000 dyr om dagen.

Effekten af dette projekt er, at branchen kan fastholde det høje niveau af fødevaresikkerhed og dyresundhed, som er fundamentet for branchen i forbindelse med afsætning af kvalitetsprodukter til forbrugere i ind- og udland. Projektet er derfor essentielt for branchen qua det samtidige ønske om fastholdelse og åbning af nye markeder.

Projektleder: Anna Høgberg, aho@lf.dk

 

9. Overvågning via slagtedata

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 900 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Hovedformålet er sygdomsforebyggelse. Sygdomsforebyggelsen består i at indsamle og registrere slagtedata og herved oparbejde viden, der kan bruges forebyggende i forbindelse med sygdomsudbrud.

Slagtedata til SEGES, kvægdatabasen samt i forbindelse med direkte tilbagemelding om sygdomsovervågning i primærbesætningerne (løbende).
Landbrugsstyrelsen anvender data som grundlag for udbetaling af slagtepræmier (månedligt).
BSE-prøveresultater til Fødevarestyrelsen (tre gange ugentligt) samt daglig kontrol af BSE-prøvetagningen.
Statistikker til slagterierne (månedligt).
Kvartalsvise rapporter ift. fund af sygdomme mm. til brug for kalibrering samt input i dialogen med Fødevarestyrelsen ift. tilrettelæggelsen af arbejdet i Kødkontrolenheden.

Endvidere danner slagtedatabasen grundlag for de statistikker, der bruges til indberetninger til hhv. Danmarks Statistik og EU-Kommissionen.

Projektet sikrer en systematisk og omkostningseffektiv håndtering af kvalitetssikrede data og er et væsentligt redskab i forbindelse med sundhedsovervågning. Hvis der ikke er styr på registreringer i forhold til slagtefund, så kan hele sektorens veterinærstatus komme i fare, og det vil dermed gå udover eksporten.

Projektleder: Marianne Gregersen, mgr@lf.dk

 

10. Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen

Hovedformål: Uddannelse

Bevilliget tilskud 2018: 163 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.

Formål: Bidrage til løsning af kødbranchens udfordringer på tværs af branchen  (gris, okse, fjerkræ) indenfor rekruttering og kompetenceudvikling både på den korte og på lange bane, og derved understøtte branchens produktivitet og konkurrenceevne.

Aktiviteter: Gennem strategisk arbejde med kompetenceudvikling og målrettede kampagneaktiviteter:
• at brande kødbranchen overfor udvalgte unge-grupper
• at rekruttere studerende/lærlinge fra udvalgte uddannelsesretninger til jobs i kødbranchen
• at analysere fremtidige kompetencebehov og sikre erhvervets strategiske tilgang til uddannelsesområdet
• at sikre en løbende dialog med uddannelsesinstitutioner, så kødbranchens behov imødekommes

Effekt: Projektaktiviteterne bidrager til at løse den udfordring, det er, at branchens virksomheder oplever manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft som en produktionsbegrænsning.

Projektleder: Anders Martin Klöcker, anmk@lf.dk