Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 2.796 t.kr. fordelt på fem projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

20. Optimal ædeplads og tyggetidsmønster for slagtekalve

21. Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

22. Udvikling af en pålidelig genetisk test for kalvedødelighed

23. Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning i kvægproduktionen

24. Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægbedrifter

 

20. Optimal ædeplads og tyggetidsmønster for slagtekalve

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 1.046 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at udvikle et værktøj, der kan bruges til at beregne det antal ædepladser, der optimerer foderoptagelsen, tyggetiden, trivslen og dermed produktiviteten i slagtekalvestalden. Projektet sætter fokus på en mulig begrænsning af den nuværende produktivitet, som ikke har kunnet optimeres hidtil, da vi ikke har haft tal på, hvad ædetiden og dermed pladskravet reelt er i forskellige typiske produktionssystemer til slagtekalve. På langt sigt vil producenterne med dette værktøj kunne få tilpasset og optimeret antal ædepladser og produktionsanlæg. Der inddrages eksisterende viden fra udenlandske undersøgelser. Men der findes ingen danske opgørelser af ædetiden og drøvtygningstiden for slagtekalve fodret med forskellige rationer målt på forsøgsstations-niveau eller af disse målingers sammenhæng til videoopgørelser af ædetid. Der er heller ikke tidligere set på, om sådanne data vedr. ædetids-kapactitet og drøvtygningsaktivitet kan anvendes til at beregne det optimale antal ædepladser med henblik på at maksimere foderoptagelsen, mindske variationen i foderoptagelse mellem kalve, øge den samlede tilvækst samt forbedre sundheden og reducere de fodringsrelaterede lidelser. Projektet har ikke link til eksisterende projekter, men vil bl.a. anvende hidtil ubrugte ædetids-data fra tidligere projekter støttet af bl.a. Kvægafgiftsfonden.

Projektleder: Mogens Vestergaard, mogens.vestergaard@anis.au.dk

Link til projekthjemmeside her.

 

21. Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 720 t.kr.

Projektperiode: 2018-2020

Projektbeskrivelse: Alle forsøg, der gennemføres på DKC har behov for et fundament af data før, under og efter gennemførslen af forsøget samt specialkompetencer til den daglige pasning af forsøgene. Det er bekosteligt i tid og ressourcer, hvis hvert projekt/forsøg skal genere denne platform. Mere end 16 projekter har søgt om at gennemføre forsøg ved DKC i 2019, og ved at gennemføre procedurer, dataopsamling og fortsatte udvikling af datainfrastrukturen fælles for projekterne, sikres en rationel udnyttelse af ressourcer og en støtte til den enkelte forsker. 
Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund, således at nytteværdien af projekterne bliver tydelige uden for forskningens verden og hurtigere implementeret til gavn for kvægbrugere og samfund.
Projektet sikrer rationelt, at 16 projekter kan arbejde med fælles data der indsamles, valideres og udtrækkes.

Projektleder: Merete Jensen, merete.jensen@anis.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.

 

22. Udvikling af en pålidelig genetisk test for kalvedødelighed

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 480 t.kr.

Projektperiode: 2019-2020

Projektbeskrivelse: Formål: At identificere mutationer i gener, der forårsager dødfødsler og dødelighed hos kalve i tre danske kvægracer, og at bekræfte tilstedeværelsen af mutationerne i en stor kvægpopulation.

Aktiviteter: Målene vil blive opfyldt gennem to arbejdspakker (AP): Vi har tidligere kortlagt et antal områder i kvægets genom, som indeholder genmutationer, der påvirker hyppigheden af dødfødsler og kalvenes overlevelsesevne. AP1 skal identificere kandidat variationer (mutationer) i genernes DNA sekvens samt i de omkringliggende områder og dernæst prioritere de vigtigste kandidatgener ved hjælp af biologisk information på tværs af arter (human- og modelorganismer). Vi forventer således, at gener, der er nødvendige for overlevelse, vil udvise stærk evolutionær bevarelse og desuden være kendetegnet ved at være genstand for såkaldt udrensende selektion. Prioriterede kanidatgener vil blive undersøgt for skadelige mutationer, der medfører tab af genets funktioner. AP2 skal undersøge, hvor hyppige mutationerne er i de nuværende danske kvægpopulationer ved genotypebestemmelse i stor skala. Hvis en given mutation er kausal for dødfødsler og kalvedødelighed, vil den ikke forekomme som homozygot i levende, voksne dyr.

Effekter: Projektets primære resultat vil være identifikationen af et antal skadelige mutationer, der forårsager dødfødsler og dødelighed blandt kalve og ungdyr. Denne information vil blive anvendt til at eliminere disse skadelige mutationer fra kvægpopulationen. Samtidig vil identifikationen medføre mere pålidelige estimater af genomiske avlsværdier ved at inkludere kendte mutationer i beregningsmodeller for overlevelse og holdbarhed hos kalve.

Projektleder: Goutam Sahana, goutam.sahana@mbg.au.dk

Link til projekthjemmeside her.

 

23. Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning i kvægproduktionen

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 400 t.kr.

Projektperiode: 2017-2020

Projektbeskrivelse: Formål: Udvikling af ny model som kan dokumentere at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emission af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag.

Aktiviteter: Det er projektets hypotese at fordøjeligheden af kvælstof er overestimeret, hvorfor udskillelsen af kvælstof i gødningen er underestimeret, og udskillelsen af kvælstof i urin er tilsvarende overestimeret når N-udskillelse beregnes nationalt og på bedriften. Dette undersøges i dyreforsøg, hvor rationerne varieres i bl.a. indhold af kvælstof. Der gennemføres forsøg med dyr i forskellig alder (kvier; tyrekalve) og på forskelligt laktationstrin (lakterende; golde). Disse data vil blive sammenholdt med eventuelle nyere data fra litteraturen og danne baggrund for nye modeller til fordeling af udskillelsen af kvælstof mellem urin og gødning i de forskellige grene af kvægproduktionen i Danmark.

Effekter: Projektet vil forbedre rammevilkårene via dokumentation af en lavere udskillelse af kvælstof i urin og derfor en lavere emission af ammoniak fra kvægproduktionen. Dette vil være en styrkelse i forhold til at opnå et reduktionskrav og for kvægholdet i forhold til de øvrige husdyrgrene. Projektet vil styrke det metode- og datamæssige grundlag for opgørelse af både den enkelte bedrifts og landbrugets miljø- og klimapåvirkning.

Projektleder: Peter Lund, Peter.Lund@anis.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.

 

24. Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægbedrifter

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 150 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at identificere forskellige udviklingsveje for fremtidens kvægbedrifter i Danmark, der kan understøtte en bæredygtig, helhedsorienteret og balanceret kvægproduktion.

I projektet opstilles afgørende elementer indenfor avl, fodring, management og teknologi, som forventes at påvirke, hvordan fremtidens kvægbedrifter kan udvikles, når der skal tages hensyn til både bedriftens økonomi, dyrevelfærd, afsætning på markedet, forbrugernes forventninger og samfundets krav mht. klima og miljø. Vha. en kombination af workshops og arbejdsgrupper identificeres faktorer af betydning for fremtidens kvægbedrifter. På den baggrund identificeres forskellige typologier for fremtidige kvægbedrifter, der beskrives på bedriftsniveau mht. teknisk omsætning af input og output på årsbasis, herunder sammensætningen af besætningen og landmandens driftsøkonomi. For hvert fremtidsscenarie beskrives desuden, hvilke konsekvenser produktionen har for påvirkningen af miljø, klima og biodiversitet, samt potentialet i forhold til marked og fremtidig målrettet miljøregulering.

Projektets vil inspirere landmænd, rådgivere og politikere til, hvordan forskellige udviklingsveje for fremtidens kvægbedrifter i Danmark kan understøtte en bæredygtig, helhedsorienteret og balanceret kvægproduktion.

Projektleder: Lisbeth Mogensen, Lisbeth.Mogensen@agro.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.