SEGES

SEGES har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 8.185 t.kr. fordelt på syv projekter.

Se desuden oplysninger om nogle af de støttede projekter på SEGES' egen hjemmeside.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

9. Robuste kalve - godt begyndt er halvt fuldendt

10. Fra kalv til krog – sådan bliver vi bedre

11. Krydsningskalve med større potentiale

12. MRSA screening i tankmælk og slagtekalve

13. Overvågning for smitsomme kvægsygdomme

14. Dyrevelfærd i bedre rammer

15. Naturtjek - vejen til økonomisk rentabel naturpleje

 

9. Robuste kalve – godt begyndt er halvt fuldendt

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 3.870 t.kr.

Projektperiode: 2018-2021

Projektbeskrivelse: Robuste kalve er et vigtigt fundament for at opnå gode produktionsresultater hos både slagtekalve- og mælkeproducenter. Der er behov for at give kalveområdet et koordineret fagligt løft, som sigter mod at skabe kalve, der kan performe under de produktionsbetingelser, der findes i besætningerne. Formålet med projektet er, at fremme opdræt af robuste kalve ved at frembringe viden om og værktøjer til optimal sundhedsmanagement af kalve, så kalvedødelighed og antibiotikaforbrug kan sænkes. Dette gøres ved:

● Systematisk indsamling af viden og data i ”kalveklynger” af malkekvægs- og slagtekalvebesætninger

● Udvikling af diagnostiske redskaber til overvågning af kalvens sundhedsstatus

● Afprøvning af alternativer til antibiotikabehandling samt af antibiotika-fri kalveproduktion

● Udvikling og implementering af effektive styringsværktøjer for kalvenes robusthed fx i DMS

Projektleder: Jaap Boes, jbo@seges.dk

 

10. Fra kalv til krog – sådan bliver vi bedre

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 800 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Det overordnede formål er, at et større antal slagtekalveproducenter opnår en yderligere optimering af deres samlede produktion – Fra kalv til krog. Projektets mål er 1) at demonstrere ’Best Practice’ i kalveopdræt igennem hele produktionskæden fra mælkeproducenten via slagtekalveproducenten til slagtning, 2) at vise hvor meget der kan opnås for sundhed, produktion og økonomi ved at følge ’Best Practice’ til punkt og prikke og 3) at skabe vidensgrundlag for en yderligere optimering, så produktion, effektivitet, kvalitet, afregningspris og afsætning fremtidssikres, og at produktionen lever op til samfundet og forbrugerenes krav til dyrenes sundhed og hele produktionens bæredygtighed. Aktiviteterne gennemføres i fire Arbejdspakker (AP):

AP 1 – Identifikation af nøgleparametre og indsatsområder i et ’Best Practice’ koncept

AP 2 – Afprøvning (a) og demonstration (b) af ’Best Practice’ anbefalinger i 4 slagtekalvebesætninger

AP 3 – Økonomiske analyser af udbyttet ved at indføre ’Best Practice’ på besætningsniveau

AP 4 – Udvikling af et ’Best Practice’ koncept for slagtekalveproduktion

Projektleder: Mogens Vestergaard, move@seges.dk

 

11. Krydsningskalve med større potentiale

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 585 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at opnå en produktivitetsstigning hos landmanden gennem bedre krydsningskalve - krydsninger mellem en malkeko og en kødkvægstyr. Ved at vælge bedre fædre til krydsningskalvene får man større kødproduktion af en højere kvalitet samtidig med, at kalvene er sundere og har en lavere dødelighed. Projektets formål opnås ved en mere sikker udvælgelse af de kødkvægstyre, som har det højeste avlsmæssige niveau. Det sikrer, at mælkeproducenten kan inseminere med kødkvægstyre, hvis afkom genererer større indtægter og færre udgifter. I projektet vil vi udvikle redskaber, som gør det muligt at udvælge de bedste kødkvægstyre til krydsning. Udvælgelsen skal ske på baggrund af avlsværdital for krydsningskalvenes produktion, fødsel, overlevelse, sygdomsresistens og håndtering. Avlsværditallene skal kombineres i et totaløkonomisk indeks, som identificerer de tyre, som har størst økonomisk potentiale.

Projektleder: Anders Fogh, adf@seges.dk

 

12. MRSA screening i tankmælk og slagtekalve

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 300 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at undersøge forekomsten af MRSA i danske kvægbesætninger. Undersøgelsen vil bidrage til at afklare, om forekomsten af MRSA hos danske slagtekalve og køer er steget siden 2015. I projektet undersøges forekomsten af MRSA via undersøgelse af et repræsentativt udsnit af danske kvægbesætninger. Der gennemføres følgende undersøgelser:

• Undersøgelse af tankmælksprøver fra 60 tilfældigt udvalgte mælkeleverende besætninger. Prøverne tages fra tankmælk, der rutinemæssigt analyseres for mælkekvalitet på laboratoriet

• Undersøgelse af 60 dyr fra hver af 60 tilfældigt udvalgte slagtekalvebesætninger. Prøverne udtages som svaberprøver fra næsehulen på kalve yngre end 4 mdr.

Positive fund i slagtekalvebesætninger vil blive fulgt op med undersøgelse af tankmælk fra leverandører. Der foretages en spørgeundersøgelse mhp. afklaring af forhold omkring mulige smitteveje i besætningen.

Projektleder: Erik Rattenborg, era@seges.dk

 

13. Overvågning for smitsomme kvægsygdomme

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 1.705 t.kr.

Projektperiode: 2017-2019

Projektbeskrivelse: Projektet har til formål at fastholde Danmarks høje veterinære stade og dermed sikre dansk kvægbrugs eksportmuligheder. Målet er at gennemføre den lovomfattede overvågning for IBR, BVD og Salmonella Dublin, gennemføre overvågningen for B-streptokokker, optimere detektion af indslæb af de nævnte infektioner, fremme smittebeskyttelse samt varetage kvægbrugets veterinære beredskab via følgende aktiviteter:

• Overvågning af smitsomme kvægsygdomme

• Administration af salmonellahandlingsplanen

• Administration af kvægbrugets erstatningsordning

• Varetagelse af det veterinære beredskab

• Udbredelse af viden om smittebeskyttelse

• Vask og desinfektion af køretøjer, der returnerer fra udlandet jf. krav i Danish Transportstandard

Projektleder: Lars Pedersen, larp@seges.dk

 

14. Dyrevelfærd i bedre rammer

Hovedformål: Dyrevelfærd

Bevilliget tilskud 2018: 700 t.kr.

Projektperiode: 2017-2018

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at dokumentere, hvordan vi får mest muligt dyrevelfærd og produktivitet indenfor de givne fysiske rammer og managementsystemer i nutidens og fremtidens kostalde set fra to vinkler:

• Effekten af de implementerede anbefalinger – hvordan er det gået med dyrevelfærden efter disse er implementeret i kvægbesætningerne?

• Opdatering af vidensgrundlaget – er der siden 2010 frembragt ny faglig viden eller udviklet metoder og teknologier, som gør det nødvendigt at revidere anbefalingerne

På basis af evalueringen af effekten af de gældende anbefalinger (AP1) og det nuværende vidensgrundlag (AP2) på køernes velfærd, gennemført i 2017, arbejdes der i 2018 med faglig dokumentation for alternativer til de nuværende anbefalinger ved hjælp af forskellige cases i en række kvægbesætninger (AP3).

Projektleder: Vibeke Fladkjær Nielsen, vfn@seges.dk

 

15. Naturtjek – vejen til økonomisk rentabel naturpleje

Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer

Bevilliget tilskud 2018: 225 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Dette projekt medfinansieres af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen.

Formålet er at fremme den danske natur ved at understøtte naturplejerne med viden og værktøjer, der vil gøre det muligt for dem at optimere økonomien på deres bedrift ved forbedret management, afsætning af kød til en merpris og bedre udnyttelse af tilskudsordningerne. Der gennemføres følgende aktiviteter:

• Demonstration af konceptet ”Naturtjek”: Besøg hos 10 naturplejere med deltagelse af SEGES og lokale natur- og/eller kvægrådgivere. Her gennemgås management, tilskudsmuligheder, arealforvaltning, naturværdier på arealerne, afsætningsmuligheder for kød, samt en valgfri økonomisk driftsgrensanalyse. Optagelse af video med fokus på god og omkostningseffektiv management, der sikrer optimal naturpleje.

• Formidling og erfaringsudveksling mellem naturplejere, lokale rådgivere og øvrige interessenter via artikler, nyhedsbreve, indlæg på møder og opdatering af faktaark.

Effekten af projektet er, at kvægbrugere får fokus på betydningen af planlægning og strategi som vigtige redskaber for at sikre god økonomi i naturplejen, samt på sigt øget biodiversitet i den danske natur.

Projektleder: Jaap Boes, jbo@seges.dk