Kødbranchens Fællesråd

Kødbranchens Fællesråd har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 11.031 t.kr. fordelt på otte projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

1. Markedsadgang for oksekød

2. Styrket afsætning af konventionelt og økologisk kalve- og oksekød i Danmark

3. Markedsinformation og statistik om kalve- og oksekød

4. International afsætning af oksekød

5. Afsætningsfremme af okse- og kalvekød - Sverige

6. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

7. Overvågning via slagtedata

8. Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen

 

1. Markedsadgang for oksekød

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 2.750 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektet overordnede formål er at fastholde og udvikle oksekødsbranchens muligheder for afsætning af produkter i tredjelande, blandt andet ved fortsættelse af åbningen af udvalgte markeder i Sydafrika samt i udvalgte lande i MENA-området (dvs. Mellemøsten og Nordafrika) og Fjernøsten, suppleret med frosne burgere til udvalgte tredjelande.

Projektet indeholder desuden veterinærfaglig og -tekniske aktiviteter til støtte for sektoren. I forbindelse med vedligeholdelse, og særligt ved åbning af nye markeder, ønsker tredjelands fødevare- og veterinærmyndigheder viden og kendskab til håndtering af fødevaresikkerhed og veterinære forhold i Danmark. Viden som er essentielt for tredjelandemyndighedernes arbejde og vurdering af forholdene i Danmark og dermed for branchens mulighed for markedsadgang.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

2. Styrket afsætning af konventionelt og økologisk oksekød- og kalvekød i Danmark

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.500 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektet har til formål at fremme afsætningen af okse- og kalvekød i Danmark ved at skabe en øget købspræference for produkterne. Dette gøres ved hjælp af aktiviteter, der skal styrke produkternes profil samt skabe en øget præference hos målgrupperne; BtB (detail og foodservice), faglige markedsaktører (mad- og ernæringsprofessionelle, forskere, undervisere) og forbrugerne.

Den samlede kommunikation skal skabe et større kendskab til kødets ernæringsmæssige og kulinariske kvaliteter, tilberedning og anvendelse samt dyrevelfærd, sporbarhed, fødevaresikkerhed og trends. Ved at give målgrupperne en større faglig og relevant viden om okse- og kalvekød er formålet at påvirke indkøbskriterierne og skabe en købspræference for konventionelt og økologisk okse- og kalvekød.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

3. Markedsinformation og statistik om kalve- og oksekød

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.340 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektets overordnede formål er afsætningsfremme for okse- og kalvekød. Projektet vil rådgive oksekødssektoren via øget markedsindsigt. Markedsindsigten danner grundlag for at træffe beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, som kan øge afsætningen af okse- og kalvekød både i Danmark og på eksportmarkederne.

Projektet skaber markedsindsigt ved hjælp af markedsanalyser og markedsvurderinger, der genereres gennem dataindsamling og analyse samt bearbejdning af markedsviden. På den baggrund identificeres nye markedsmuligheder via et analytisk og datamæssigt grundigt analysearbejde, hvilket samlet set skal skabe en unik markedsindsigt i okse- og kalvekødsmarkedet.

Projektleder: Marianne Gregersen, mgr@lf.dk

 

4. International afsætning af oksekød

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 700 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektets overordnede formål er at fastholde og udvikle oksekødsbranchens muligheder for afsætning af produkter i tredjelande, blandt andet ved at etablere nye og/eller vedligeholde eksisterende markedskontakter, skabe et samlet overblik over markedsbetingelser og gennemføre opmærksomhedsskabede afsætningsaktiviteter såsom seminarer, udstillingsdeltagelse og mindre events.

Projektet omfatter blandt andet indsamling og formidling af opdateret markedsinformation, identifikation af markedspotentiale og barrierer, planlægning og gennemførelse af aktiviteter, herunder udstillingsdeltagelse og seminaroplæg. Projektet vil også sikre, at oksekødsektoren er opdateret om told- og handelsforhold samt diverse handelstekniske barrierer, og der gennemføres møder/seminarer/aktiviteter til styrkelse af sektorens markedspotentialer på eksisterende og/eller nye markeder.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

5. Afsætningsfremme af okse- og kalvekød – Sverige

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 463 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at understøtte afsætningen af konventionelt og økologisk kalve- og oksekød på det svenske BtB-marked samt at forbedre forbrugernes produktpræference.

De enkelte aktiviteter skal formidle faglig viden til markedsaktører samt opbygge og vedligeholde relationer til disse markedsaktører. Faglig viden om dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sporbarhed, kvalitet og bæredygtighed skal formidles til målgrupperne gennem målrettede aktiviteter og derigennem bidrage til et større kendskab til kalve- og oksekød på markedet. Et øget kendskab skal sikre en positiv effekt på målgruppernes indkøbskriterier og skabe købspræference for kalve- og oksekød.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

6. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 3.175 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektet indeholder faglig-tekniske aktiviteter til støtte for oksekødssektoren. I praksis omfatter det overvågning, håndtering og formidling af veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige krav og regler - nationale såvel som internationale. Projektet er baseret på en mangeårig indsats og er af afgørende betydning for at sikre sektoren adgang til opdateret viden indenfor det regulatoriske område, hvilket understøtter arbejdet med fødevaresikkerhed og derved tilliden til branchens produkter. Projektet udgør derved en del af fundamentet for sektorens mulighed for afsætning af oksekød.

Projektleder: Anna Høgberg, aho@lf.dk

 

7. Overvågning via slagtedata

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 875 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektet har til hensigt at forebygge sygdom i kvægsektoren ved at opsamle og registrere slagtedata og herved oparbejde et beredskab, som kan bruges forebyggende i forbindelse med sygdomsudbrud.

I branchen opsamles slagtedata for alle kreaturslagtninger på autoriserede slagtesteder i Danmark. Slagtedata indeholder såvel obligatoriske som frivillige oplysninger fra kreaturslagterierne eksempelvis klassificeringsdata, priser, sygdomskoder osv. Der gennemføres kontrol af korrekt udtagning/indsendelse af BSE-prøver samt med modtagelse af prøvesvar. Der gennemføres kontrol med udtagning af målrettede blodprøver.

Projektleder: Marianne Gregersen, mgr@lf.dk

 

8. Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen

Hovedformål: Uddannelse

Bevilliget tilskud 2018: 228 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.

En arbejdsgruppe nedsat af kødsektoren har siden maj 2016 arbejdet med at analysere branchens nuværende rekrutteringsudfordringer og fremtidige kompetencebehov. Analysen viser bl.a., at 66 % af branchens virksomheder allerede nu oplever rekrutteringsudfordringer, og at der er udbredt bekymring for branchens evne til at tiltrække talent i fremtiden.

 

Der er identificeret rekrutteringsudfordringer indenfor adskillige kompetenceområder, som kødbranchen benytter sig af: slagter, forædler, tarmrensere, teknisk faglærte, maskinmestre, det merkantile område, kandidater i fødevarevidenskab m.fl. Ligeledes er der identificeret fremtidige kompetencebehov indenfor uddannelsesområder, som branchen i dag ikke benytter sig af, og hvor der derfor ikke findes målrettede tilbud, som matcher branchens behov f.eks. IT/Software og diplomingeniører i fødevareteknologi. Dette adresseres i projektet både gennem rekrutteringsaktiviteter, kompetenceudvikling i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennem målrettet informationsflow til branchens virksomheder om de muligheder uddannelsessystemet allerede rummer.

 

Projektleder: Morten Andersen Linnet, mal@lf.dk