Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får

Klassificeringsudvalget har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 925 t.kr.

 

23. Kontrol med klassificering m.m. af svin/kvæg/får

Hovedformål: Kontrol

Bevilliget tilskud 2018: 925 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.

På basis af EU-regler og en dansk bekendtgørelse gennemføres uanmeldte tilsyn på alle danske svine- og kreaturslagterier, der slagter mere end 200 svin om ugen og/eller mere end 50 kreaturer om ugen. Tillige gennemføres tilsyn med enkelte kreaturslagterier, der slagter mellem 25 og 50 kraturer om ugen. Endvidere føres tilsyn på hovedparten af de danske svine- og so-slagterier i relation til en række brancheregler og på kreaturslagterier med datagrundlaget for udbetaling af slagtepræmier for kvier, tyre og stude. Tilsynet med såvel de offentlige regler som branchereglerne skal sikre, at de kvalitetsdata, der danner grundlag for afregning af ca. 20 milliarder kr. per år til de danske svine- og kvægproducenter, er korrekt målt, registreret og anvendt. Ligeledes i medfør af EU-regler skal medlemslandene (herunder Danmark) foretage prisrapportering af svin, kvæg og får (lam). I den forbindelse gennemføres (som krævet af EU) tilsyn med, at de indberettede priser er korrekte.

Projektleder: Jesper Larsen, jla@lf.dk