Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 2.581 t.kr. fordelt på fire projekter.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

16. Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

17. Sikker overgang fra mælk til fast foder – optimal trivsel af slagtekalve

18. Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

19. Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægbedrifter

 

 

16. Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning i kvægproduktionen

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 939 t.kr.

Projektperiode: 2017-2020

Projektbeskrivelse: Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen, blandt andet som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag.

Korrekt fordeling af udskillelsen af kvælstof (N) på henholdsvis fæces og urin er helt essentielt for efterfølgende prædiktion af ammoniakfordampning, idet fordampningen af ammoniak kan henføres til en fast andel af uorganisk N i urin i modsætning til organisk bundet N i fæces, hvor emission regnes som værende nul. I de danske normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer beregnes udskillelsen af N i fæces på baggrund af tørstofoptagelse og N-indhold i rationen, og udskillelse af N i urin beregnes efterfølgende som en differens.

Formålet med projektet er udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emission af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau.

Projektleder: Peter Lund, Peter.Lund@anis.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.

 

17. Sikker overgang fra mælk til fast foder – optimal trivsel af slagtekalve

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 722 t.kr.

Projektperiode: 2016-2018

Projektbeskrivelse: Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug. Desuden er formålet at udvikle forebyggelsesstrategier baseret på proaktiv management og optimal ressourceudnyttelse til gavn for producenter og kvægbrugets image. Projektet fokuserer på et hidtil forsømt led i produktionen af slagtekalve, nemlig overgangsperioden fra mælk til fast foder. Der mangler viden om, hvordan indkøbte slagtekalve sikres optimalt i denne periode. Hvordan praktiseres den ’rigtige’ fravænningsstrategi, hvordan opretholdes kalvens immunitet, og hvilke krav er der til det faste foder, så det bedst forebygger sygdom og nedsat tilvækst og medicinering undgås? Fokus vil være på 4 delemner: 1. Kortlægning af medicinforbrug under og efter fravænning, samt undersøge forudsætningerne for optimal flytning af kalve (alder/vægt, immunologisk og ernæringsmæssig status), 2. Bedst mulig mælkefodringsmanagement til stimulering af kalvens optagelse af fast foder i overgangsperioden, 3. Optimering af D og E-vitamin-forsyning efter fravænning for forbedret immunstatus, og 4. Optimale foderrationer under og efter fravænning, der fremmer slagtekalvens vækst og sundhed. Der vil indgå analyse af database-data, forsøgsaktiviteter, samt praksisafprøvninger.

Projektleder: Mogens Vestergaard, mogens.vestergaard@anis.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.

 

18. Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 720 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er, at sikre at der gennemføres forsøg til gavn for udviklingen af kvægbruget mest rationelt. Alle forsøg, der gennemføres på DKC har behov for et fundament af data før, under og efter gennemførslen af forsøget samt specialkompetencer til den daglige pasning af forsøgene. Det er bekosteligt i tid og ressourcer, hvis hvert projekt/forsøg skal genere denne platform. 18 projekter har søgt om at gennemføre forsøg ved DKC i 2018, og ved at gennemføre procedurer, dataopsamling og fortsatte udvikling af datainfrastrukturen fælles for projekterne, sikres en rationel udnyttelse af ressourcer og en støtte til den enkelte forsker. 

Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund, således at nytteværdien af projekterne bliver tydelige udenfor forskningens verden og hurtigere implementeret til gavn for kvægbrugere og samfund. Projektet sikrer, at projekterne kan arbejde med fælles data der indsamles, valideres og udtrækkes rationelt.

Projektleder: Merete Jensen, merete.jensen@anis.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.

 

19. Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægbedrifter

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 200 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at identificere forskellige udviklingsveje for fremtidens kvægbedrifter i Danmark, der kan understøtte en bæredygtig, helhedsorienteret og balanceret kvægproduktion. I projektet opstilles afgørende elementer indenfor avl, fodring, management og teknologi, som forventes at påvirke, hvordan fremtidens kvægbedrifter kan udvikles, når der skal tages hensyn til både bedriftens økonomi, dyrevelfærd, afsætning på markedet, forbrugernes forventninger og samfundets krav mht. klima og miljø. Vha. en kombination af workshops og arbejdsgrupper identificeres faktorer af betydning for fremtidens kvægbedrifter. På den baggrund identificeres forskellige typologier for fremtidige kvægbedrifter, der beskrives på bedriftsniveau mht. teknisk omsætning af input og output på årsbasis, herunder sammensætningen af besætningen og landmandens driftsøkonomi. For hvert fremtidsscenarie beskrives desuden, hvilke konsekvenser produktionen har for påvirkningen af miljø, klima og biodiversitet, samt potentialet i forhold til marked og fremtidig målrettet miljøregulering.

Projektleder: Lisbeth Mogensen, Lisbeth.Mogensen@agro.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.