Om Kvægafgiftsfonden

Hvad er Kvægafgiftsfonden?

Kvægafgiftsfonden er en af de 11 produktionsafgiftsfonde inden for dansk landbrug, som på grundlag af landbrugsstøtteloven opkræver en afgift pr. produceret enhed i landbruget. Fondens formål er at styrke den samlede kvægkødsektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.


Hvad kan Kvægafgiftsfondens midler bruges til?

Kvægafgiftsfonden kan inden for sit formål yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.


Hvem kan få tilskud fra Kvægafgiftsfonden?

Foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, private virksomheder, offentlige fonde samt andre juridiske enheder, kan modtage tilskud fra fonden.


Hvordan fordeles fondens midler?

På baggrund af ansøgningerne afgør fondens bestyrelse, hvilke projekter der skal støttes, og hvor stort et beløb de skal tildeles. Kvægafgiftsfondens budget og regnskab skal godkendes af miljø- og fødevareministeren.


Hvor kommer Kvægafgiftsfondens midler fra?

Fonden opkræver produktionsafgifter i forbindelse med slagtning og eksport af kvæg produceret i Danmark. Afgiftssatserne og de nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren. Dertil søger fonden hvert år tilskud fra Promilleafgiftsfonden. Dette tilskud samt provenuet fra afgifterne fordeles forholdsmæssigt på de af Kvægafgiftsfonden støttede projekter. I 2014 modtog Kvægafgiftsfonden 15,5 mio. kr. i direkte afgifter på kvæg og 6,6 mio. kr. fra Promilleafgiftsfonden.

 

 

 

Bestyrelsesmøder

Fondens møder i 2016 afholdes på Axelborg på følgende datoer:

  • 25.-26. april: Regnskabsmøde 
  • 14. september: Bevillingsmøde

Kommende ansøgningsrunde for tilskud i 2017

Ansøgningsrunden gennemføres med ansøgningsfrist onsdag den 31. august 2016, kl. 12.00 til afvikling af projekter i 2017.

Nærmere information findes her